Page 3 - Tarbigem www.tarbigem.com.tr
P. 3

TARBIGEM
          TÜRKIYE TARLA BITKILERI ÜRETICILERI MERKEZ BIRLIĞI
            FIELD CROPS PRODUCERS CENTER UNION OF TURKEY         TARLA BITKILERI ÜRÜN GRUPLARI / PRODUCT GROUPS FOR FIELD CROPS     Tarla Bitkileri Üreticileri Türkiye Merkez       Field Crops Producers Center Union of Turkey
     Birliği, 13 Aralık 2006 tarihinde Ankara'da      was established in Ankara on December 13,
     Tarım Ürünleri Üreticileri Sendikaları         2006 upon the request of the managers and
     kanunu kapsamında tarla bitkileri ürün         members bringing together the producers
     grubunda yer alan üreticilerle bir araya        included in the field crops product group
     gelen yöneticilerin ve üyelerin talebi üzerine     within the scope of the Agricultural Producers
     Ankara'da kurulmuştur. 5200. 81 il ve ilçede      Unions law no. 5200. Organization process is
     örgütlenme süreci hızla devam ediyor.         continuing rapidly in 81 provinces and
     Üyelerin TARBIGEM'i Tarla Bitkileri          districts. It was accepted by the members to
     Üreticileri Merkez Birliği'nin kısaltması       use TARBIGEM as the abbreviation for the
     olarak kullanmaları kabul edildi.           Field Crops Producers Center Union.


     Birlik, Türkiye'deki 81 il ve 957 ilçedeki tüm     The Union is responsible for the control and
     tarla bitkilerinin kontrol ve ekiminden        sowing of all field crops in 81 provinces and 957
     sorumludur. Her bir ürün için AB uyum yasası      districts in Turkey. Only one Center Union can be
     çerçevesinde sadece bir Merkez Birliği         established for each product within the framework
     kurulabilir. Bu nedenle, Türkiye'de ekilen her     of EU adjustment law. Therefore, every field crops
     tarla bitkisi Tarbigem'in kontrolü altındadır.     planted in Turkey is under the control of Tarbigem.

     Tarbigem'in bir diğer önemli faaliyet alanı,      Another important field of activity of Tarbigem is
     gübrelerin, tohumların ve tortuların çevresel     the gathering and evaluation of fertilizers, seeds
     olarak toplanması ve değerlendirilmesidir.       and residues environmentally.

     Türkiye'de Tarbigem'e bağlı birçok alt birlik var.   There are many sub-unions affiliated to Tarbigem
     Önemli faaliyetlerimizden biri, alt          in Turkey. One of our important activities is to
     kuruluşlarımızı koordine etmek ve onların       coordinate our sub- unions and to increase the
     ürettiği ürünlerin verimini arttırmaktır.       yield of the products planted by them.


                          www.Tarbigem.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8